اوج سفر ایرانیان

اوج سفر ایراناین

88666620 43645

کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد

بسمه تعالی


الف- شرایط برای شرکت ها و سازمان های محترم خصوصی (طرف قرارداد)


1-      حداکثر میزان اعتبار تا سقف یکصد میلیون ريال و بازپرداخت تا سقف 12 ماه به صورت ماه به ماه می باشد. (در موارد بیش از این مبلغ، دستور مدیریت الزامی می باشد.)

2-      معرفی نامه شرکت/ سازمان محترم برای مشتریان مورد نیاز است.


3-      صاحب حساب می بایست از کارمندان آن شرکت/ سازمان محترم باشد.


4-      ارائه کپی کارت پرسنلی یا گواهی اشتغال به کار صاحب چک الزامیست.


5-      مبدا حساب می بایست حساب جاری متمرکز-متصل به شبکه چکاوک- بوده و حساب های سنتی موسسات، موردقبول نمی باشد.
جهت دریافت نمونه معرفی نامه به بخش دانلود فرم ها مراجعه فرمائید