اوج سفر ایرانیان

اوج سفر ایراناین

88666620 43645

تأمین سرمایه همکاران

 

قرارداد فروش اقساطي

به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات  

بين امضاء كنندگان زير :

طرف اول:

الف شرکت محترم اوج سفر ایرانیان شماره ثبت 474789 و شماره مجوز 5201/126/942 با مديريت رئيس هيات مديره  سرکارخانم ژاله محسنی جلالی و  مدير عامل سرکار خانم لیلا داننده پور به نشاني تهران- میدان ونک- چهارراه جهان کودک- پلاک 36، طبقه همکف و تلفن 88666620 به موجب آگهي مندرج در روزنامه رسمي شماره 139430400901031954 مورخ  08/04/94.

طرف دوم:

ب  شرکت محترم ....................................... شماره ثبت ....................... و شماره مجوز .................................... با مديريت رئيس هيات مديره  ........................................... و  مدير عامل .......................................... به نشاني .......................................................................... تلفن ........................................... به موجب آگهي مندرج در روزنامه رسمي شماره ..............................................
 مورخ  ......................................

با رعايت قانون و آيين نامه ها و دستور العمل هاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد گرديد .

موضوع:

ارایه خدمات سفر (بلیط-هتل-ویزا-تور-وقت سفارت-پرداختی آنلاین و...) از سوی طرف اول به طرف دوم و پرداخت اقساطی ایشان از سوی طرف دوم طبق مبلغ اعلامی طرف اول.

تبصره الف: این قرارداد از تاریخ عقد آن الی یک سال شمسی معتبر می باشد.

تبصره ب: طرف دوم، كليه خيارات متصوره قانوني را خصوصاً خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد، پس از ارسال مدارک خدمات عطف به قرارداد ...........................، از سوی طرف اول به طرف دوم به منزله این می باشد که از خود سلب و ساقط نمود.

 ماده 1- طرف اول  مورد معامله را صحيحاً و سالماً تحويل طرف دوم نمود  و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد .

 ماده 2- طرف دوم اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف ونيز از تمامي مشخصات خدمات دریافتی  موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقد مورد معامله اطلاعات كامل و كافي را دارد و به هيچ وجه موضوع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد .

ماده 3-طرف اول اقرار نمود كه كليه مجوز هاي لازم جهت انتقال خدمات ارایه شده را به طرف دوم اعطا  و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است .

ماده 4-نظر به اينكه طرف دوم بابت تعهد اجرای سفته ها و یا اقساط و پرداخت در تاریخ مقرر در قبال دریافت خدمات برای معرفی شدگان مهمور به مهر آن شرکت یک فقره چک به مبلغ ................................... ريال به شماره چک.................................................... عهده دار بانک................... به طرف اول پرداخت نموده است لذا اختیارات لازم را جهت وصول چک مذکور در صورت عدم نقد شدن چک های پرداختی نهایتا تا 48 ساعت بعد از تاریخ چک برگشتی نقد نموده ،هم چنین طرف دوم اقرار و اعتراف می نماید اختیارات لازم را در این خصوص در اختیار طرف اول می گذارد. / و یا ضمانت بانکی (ضمانت تعهد پرداخت) به شماره ................................................ عهده دار بانک .............................................. شعبه ...........................................................

تبصره : در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه هاي مستقل از بهاي خدمات مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده طرف دوم  بوده و طرف اول هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت .

ماده 5-در صورت عدم پرداخت چک های اقساط ثمن  معامله در سررسيد هاي مقرر از تاريخ سررسيد تا تاريخ خريدار مبالغي بر ذمه طرف دوم تعلق خواهد گرفت از اين رو طرف دوم  با امضاء‌اين قرارداد متعهد مي شود علاوه بر بدهي ها تاديه نشده خود خسارت (تاخیر / تادیه / هزینه دادرسی / هزینه وکیل) را نیز پرداخت نماید.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات طرف اول نخواهد شد .

ماده 6- طرف اول حق دارد راساً يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار طرف اول بگذارد و توصيه هاي طرف اول را در هر مورد قبول نمايد .

ماده 7- در صورتي كه طرف دوم  از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص طرف اول  تخلف نمايد يا طرف اول در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه و صورت حساب هاي خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به طرف اول ارائه ننموده صوري و خلاف واقع بوده ،طرف اول مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده  و خريدار تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات طرف اول و خسارت وارده را به تشخيص طرف اول بپردازد و طرف دوم حق هيچ گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص طرف اول از خود سلب و ساقط نمود ، بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن  وصف كيفري نيز باشد طرف اول مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده 8-طرف دوم با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين  و وكيل و غيره  به طرف اول تفويض وكالت نمود وطرف اول را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد  ابتدا بابت  خسارت  و حق الوكاله و

نيز هزينه اي قانوني و قرارداد ها و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد طرف اول حق دارد عند الاقضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد .

ماده 9-در كليه مواردي كه طرف اول در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل مي باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود .

تبصره : در صورت انحلال / ورشكستگي خريدار / متقاضي (در صورتي كه خريدار / متقاضي شخص حقوقي باشد ) طرف اول وصي او مي باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد ، قرارداد منفسخ خواهد شد و طرف اول  حق خواهد داشت سرمايه  و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه یا اموال ورشكسته برداشت و يا تامين نمايد .

ماده 10- كليه وكالت هاي تفويض شده طرف دوم به طرف اول تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود  خواهد بود .

ماده 11- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آ‌ن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجراء ‌بوده و تابع مفاد آيين نامه رسمي است .

ماده12- ( حاضر شدن آقا ، آقايان / خانم ،‌خانم ها .......................(مشخصات كامل ذكر گردد )

متعهد / متعهدين به تعهدات طرف دوم:

1-   رئیس هیات مدیره ............................................فرزند ................................... داراي شناسنامه ............... صادره ............. به نشاني و تلفن.............................................................................. امضا


2-   مدیرعامل ................................................فرزند ............................. داراي شناسنامه .............. صادره ............. به نشاني و تلفن............................................................................... امضا


3-   نایب رئیس هیات مدیره ..........................................................فرزند .............................. داراي شناسنامه .................... صادره.................................. به نشاني و تلفن.............................................................................................................. امضا

 


طرف اول                                                         طرف دوم امضاء متعهد                                  

شرکت خدمات مسافرتی اوج سفر ایرانیان          

                                                                                        

__________________________________________________________________________________________________


 

بسمه تعالی

موضوع: قرارداد همکاری فی ما بین شرکت محترم اوج سفر ایرانیان  به عنوان طرف اول و شرکت محترم .......................................... به عنوان طرف دوم

بين امضاء كنندگان زير :

طرف اول:

الف شرکت محترم اوج سفر ایرانیان شماره ثبت 474789 و شماره مجوز 5201/126/942 با مديريت رئيس هيات مديره  سرکارخانم ژاله محسنی جلالی و  مدير عامل سرکار خانم لیلا داننده پور به نشاني تهران- میدان ونک- چهارراه جهان کودک- پلاک 36، طبقه همکف و تلفن 88666620 به موجب آگهي مندرج در روزنامه رسمي شماره 139430400901031954 مورخ  08/04/94.

طرف دوم:

ب  شرکت محترم ....................................... شماره ثبت ....................... و شماره مجوز .................................... با مديريت رئيس هيات مديره  ........................................... و  مدير عامل .......................................... به نشاني .......................................................................... تلفن ........................................... به موجب آگهي مندرج در روزنامه رسمي شماره .............................................. مورخ  ......................................

با رعايت قانون و آيين نامه ها و دستور العمل هاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد گرديد .

ماده 1- موضوع قرارداد :

1. رزرو و صدور بلیط هوائی، قطار و کشتی در مسیرهای داخلی

2. رزرو و صدور بلیط هوائی، قطار و کشتی در مسیرهای خارجی

تبصره: این قرارداد از تاریخ عقد آن الی یک سال و شش ماه بعد از تاریخ عقد معتبر می باشد.

ماده 2-  تعهدات طرف اول :

الف) طرف اول موظف است برای مسافرینی که طرف دوم معین می نماید در صورتی که به لحاظ مقررات کشور مبدا و مقصد اشکالی نباشد بلیط ویزا- هتل تهیه نماید.

ب) طرف اول متعهد است در مورد مسافر رعایت مقررات را به نحو احسن انجام نموده و امکانات قانونی را برای مسافرت ایشان فراهم نماید.

ج) طرف اول تعهدات خدمات زیر را بدون هیچ گونه کسری و یا تغییر، در اختیار مسافرین طرف دوم قرار دهد:

ماده 3- تعهدات طرف دوم:

طرف دوم قبول و تعهد می نماید اسامی مسافرین معرفی شده را از طریق فاکس یا ایمیل به اطلاع طرف اول برساند و در صورت هر گونه تغییری اعم از تغییر تاریخ یا کنسلی کتبا در ساعت و تاریخ مورد نظر طرف اول را مطلع نماید.

نحوه پرداخت:

1- به صورت نقدی= نقدا پس از صدور با احتساب کسر %5 کمیسیون بلیط

2- به صورت مبادلت به پرداخت دین از سوی طرف اول طبق قرارداد فی مابین به شماره..............................................

ماده 4- پرداخت طرف دوم:

الف) نظر به اينكه طرف دوم بابت تعهد رعایت قوانین خرید خدمات سفر مانند چارتر و ................ یک طغری چک متعلق به خود(شرکت و مدیرعامل ورییس هیات مدیره) و یا چک های مهمور به مهر آن شرکت یک فقره چک به مبلغ ................................... ريال به شماره چک.................................................... عهده دار بانک......................... به طرف اول پرداخت نموده است لذا اختیارات لازم را جهت وصول چک مذکور در صورت عدم نقد شدن چک های پرداختی نهایتا تا 48 ساعت بعد از تاریخ چک برگشتی نقد نموده ،هم چنین طرف دوم اقرار و اعتراف می نماید اختیارات لازم را در این خصوص در اختیار طرف اول می گذارد.

ب) تسویه قرارداد پس از ارسال اصلاحیه نرخی کامل از سوی طرف اول، توسط طرف دوم در صورت تایید، صورت خواهد گرفت.

ماده 5- فسخ قرارداد :

هر یک از طرفین میتواند این قرارداد را در صورت نقض مفاد آن فسخ نماید که طرفین می بایست مراتب را بوسیله اظهار نامه به طرف دیگر ابلاغ نماید.

ماده 6 شرایط فورس ماژور :

الف) در صورت بروز حوادثی که برای طرفین ایجاد می شود و رفع آن در توان شرکت و مشتری نباشد (مثل سیل، زلزله، طوفان، قوانین و مقررات کشوری و...) هیچ یک از طرفین قرارداد متعهد به پرداخت خسارت به یکدیگر نمی باشند و پس از رفع موانع، رعایت مفاد این قرارداد الزامی می باشد.

ب) در صورت بروز مشکلات پیش بینی نشده از قبیل مشکلات فنی هواپیما، شرایط نامساعد جوی، تغییر روز یا ساعت پرواز و ظرفیت پرواز که منجر به تغییر برنامه سفر شود مسئولیتی متوجه شرکت نبوده و مسافران طرف قرارداد مشتری می بایست مقدمات سفر خود را جهت استفاد از تور یا بلیط درخواستی فراهم نمایند و عازم سفر گردند و خسارت ناشی از خدمات انجام نشده بابت مسافر بر عهده مشتری می باشد و جبران خسارت مشتری طبق ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اعمال می گردد.

ماده 7- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در اجرا یا تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین حداکثر ظرف مدت یک ماه سعی خواهند نمود اختلاف حاصله را از طریق مذاکره فیمابین خود برطرف نمایند.چنانچه از این طریق توافق حاصل نشد٬ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به عنوان داور مرضی الطرفین داوری خواهد نمود که نظر داور برای طرفین لازم الاتباع می باشد.

داور مکلف است در چهارچوب این قرارداد و قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اصول شناخته شده حقوقی رای صادر کند.

 

  

 

                                              طرف اول قرداد                                                                               طرف دوم قرارداد

             شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اوج سفر ایرانیان                                               شرکت.......