اوج سفر ایرانیان

اوج سفر ایراناین

88666620 43645

مسافران شهرستان

 

بسمه تعالی

 

اقساط خدمات سفر حساب های شهرستان:

 

ب- شرایط برای غیر از کارمندان محترم دولت (شهرستان ها)

 

1-      حداکثر میزان اعتبار تا سقف یکصد میلیون ريال و بازپرداخت تا سقف 12 ماه به صورت ماه به ماه می باشد. (در موارد بیش از این مبلغ، دستور مدیریت الزامی می باشد.).

2-      ارائه مدارک شغلی معتبر، الزامیست.

3-      ارائه پرینت گردش سه ماه اخیر حساب و نامه استعلام بانکی مبدا چک الزامی می باشد. (استعلام استعلام از بانک مربوطه به طور قطعی از سوی شرکت اوج سفر ایرانیان انجام می گیرد. در صورت عدم تائید بانک، این شرکت مختار به عدم پذیرش می باشد.)

4-      ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب چک الزامی می باشد که در مقاصد خارجی، علاوه بر آن، کپی پاسپورت نیز الزامی می باشد.

5-      پر کردن فرم مخصوص مشتریان به صورت جزء به جزء و دقیق نیز الزامی می باشد.

6-      فیش آب، برق و تلفن مربوط آدرس منزل و مدرکی گواه بر شغل صاحب چک نیاز است.

7-      یک فقره چک ضمانت بدون تاریخ و در وجه شرکت اوج سفر ایرانیان، مربوط به شخص ثالث که ایشان نیز می بایست مدارک (کپی شناسنامه و کارت ملی و کپی پاسپورت) را ارائه دهد و فرم مخصوص ضامن را نیز تکمیل نماید.


جهت دریافت فرم ضامن به بخش دانلود فرم ها مراجعه فرمائید_______________________________________________________اقساط خدمات سفر حساب های شهرستان:

 

الف- شرایط برای کارمندان محترم دولت (شهرستان ها)


1-      حداکثر میزان اعتبار تا سقف یکصد میلیون ريال و بازپرداخت تا سقف 12 ماه به صورت ماه به ماه می باشد. (در موارد بیش از این مبلغ، دستور مدیریت الزامی می باشد.)

2-      صاحب حساب می بایست کارمند رسمی دولت باشد.

3-      ارائه کپی کارت پرسنلی یا گواهی اشتغال به کار رسمی صاحب چک الزامیست.

4-      ارائه گواهی کسر از حقوق در وجه اوج سفر ایرانیان مزابق با نمونه فرم پیوستی الزامی می باشد.

5-      ارائه پرینت گردش سه ماه اخیر حساب و نامه استعلام بانکی مبدا چک الزامی می باشد. (استعلام استعلام از بانک مربوطه به طور قطعی از سوی شرکت اوج سفر ایرانیان انجام می گیرد. در صورت عدم تائید بانک، این شرکت مختار به عدم پذیرش می باشد.)

6-      ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب چک الزامی می باشد که در مقاصد خارجی، علاوه بر آن، کپی پاسپورت نیز الزامی می باشد.

7-      پر کردن فرم مخصوص مشتریان به صورت جزء به جزء و دقیق نیز الزامی می باشد.

8-      حساب مبدا چک می بایست مربوط به مراکز استان باشد، حساب های مربوط به شهرستان های تابع استان تهران با هماهنگی واحد مالی مورد قبول است.

9-      مبدا حساب می بایست حساب جاری متمرکز-متصل به شبکه چکاوک- بوده و حساب های سنتی موسسات، موردقبول نمی باشد.جهت دریافت نمونه کسر از حقوق به بخش دانلود فرم ها مراجعه فرمائید